Horacio Altuna
El Periódico de Catalunya  1 febrer 2007

tornar